Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Kotouttamisen onnistumisella taataan Suomen tulevaisuutta

Eduskunta on vuonna 2019 edellyttänyt hallituksen laativan selonteon kotouttamistoimien uudistamistarpeista. Erityisesti tarve nähtiin keinoille kotouttamisen merkittäväksi nopeuttamiseksi, sekä kotouttamistoimenpiteiden velvoittavuuden lisäämiseksi ja niiden vaikuttavuuden parantamiseksi. Hallintovaliokunta on saanut selonteosta mietinnön valmiiksi ja sitä käsiteltiin tällä viikolla eduskunnassa.

Valiokunnan sd-jäsenet, Eveliina Heinäluoma, Mika Kari, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen sekä varajäsen Seppo Eskelinen ovat yhtä mieltä siitä, että kotoutumisen kokonaistarkastelu oli paikallaan. On tärkeää, että maahan muuttavat ihmiset saavat todellisen mahdollisuuden päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tässä auttavat niin vastaanottava yhteisö, kuin toimivat palvelut, joita käyttää. Selonteossa keskitytään erityisesti maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen sekä kotoutumisen nopeutumiseen sen kaikissa vaiheissa.

Selonteossa on nostettu esiin useita toimenpiteitä, jolla kotoutumista voidaan parantaa. Erityisesti kielen oppiminen on tärkeää. Tällä hetkellä kotoutujien kielikoulutuksen tulokset jäävät edelleenkin vaatimattomiksi ja vaihtelevat voimakkaasti koulutukseen osallistujan taustan mukaan.

– Kielen oppiminen uuteen maahan tullessa on yksi tärkeimmistä asioista, jotta ihminen voi osallistua yhteiskunnan toimintaan ja työllistyä monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Tässä myös yksilöllinen tarkastelu on tarpeen, sillä jotkut oppivat kielen hitaammin kuin toiset, mutta tukitoimia tulee saada tarpeen mukaan, toteavat hallintovaliokunnan sd-edustajat.

Kotoutumisen käytännön toteutuksella on suuri merkitys sen onnistumiseen. Valiokunnan jäsenet korostavat, että palvelujen tulee toimia myös käytännössä.

– On hyvä, että meillä on kattosuunnitelma asioille, nyt tämä pitää vielä viedä käytäntöön. Erityisen tärkeää on määritellä vastuutahot kototutumisen palveluissa, jotta polku on maahanmuuttajalle sellainen, että sitä on mahdollisuus noudattaa. Tämä helpottaa myös maahanmuuttajan tilannetta, kun kotoutumisen onnistumiselle on edellytykset ja tosiasiallinen mahdollisuus päästä osaksi suomalaista arkea ja työelämää.

Alkuvaiheen palveluihin tulee valiokunnan jäsenten mielestä kiinnittää huomiota, jotta kyetään tehokkaasti lisäämään maahanmuuttajien työllistymistä tukevia valmiuksia sekä kielitaitoa, yhteiskunnan tuntemusta ja osallisuutta sekä välttyä ikäviltä lieveilmiöiltä. 

Valiokunnan jäsenet korostavatkin nopeaa yhteiskuntaan integroimisen tärkeyttä. Heikko kotoutuminen altistaa rikosten polulle siirtymiseen, lisää yhteiskunnan jakolinjoja ja vaikuttaa myös yleiseen ilmapiiriin. Osviittaa on saatu mm. Ruotsin jengiytymisen esimerkistä, jossa epäonnistuneiden kotouttamistoimien nähdään olevan yksi osa vakavaa jengiytymiskehitystä.

– Onnistuneilla kotouttamistoimenpiteillä voidaan osaltaan ennaltaehkäistä rikoksiin syyllistymistä ja rikosten kohteeksi joutumista, sillä nämä ongelmat kasautuvat usein syrjäytymisen, sosiaalisen pahoinvoinnin ja moniongelmallisuuden ympärille. Myös päihteiden käyttö lisää riskiä. Onnistuneilla, sitouttavilla kotouttamistoimenpiteillä voidaan tätä kehitystä ehkäistä.

Valiokunnan jäsenet summaavat kotoutumispalveluiden uudistamisen kokonaisuudeksi, jossa velvollisuuksia on niin palveluilla, kuin maahanmuuttajilla.

– Meidän päättäjien tehtävänä on varmistaa, että palvelut toimivat oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti ja resurssit toiminnoissa ovat riittävät. Vastaavasti kun olemme saaneet palvelut kuntoon, on meillä mahdollisuus odottaa ja velvoittaa vahvemmin niiden käyttöä.

Lähteet: SDP EDUSKUNTA / STT


Tiedätkö mikä ulkoministeri on ja mitä se tekee?

Ulkoministeri on hallituksen jäsen, jonka päävastuulla ovat kansainväliset suhteet. Ulkoministeri on monissa maissa yksi merkittävimmistä ministerinviroista. Joissakin tapauksissa pääministeri tai presidentti ottaa itse ulkoministerin tehtävät  omiin käsiinsä.

Helsingin vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan

Helsingin vuokra-asuntojen asuntomarkkinat ovat jo pitkään olleet kuumassa kysynnässä. Vuokra-asuntojen saatavuus on ollut rajallista, mikä on johtanut jatkuvaan vuokrien nousuun pääkaupungissa. Asuntotarjonnan niukkuus on yhä edelleen todellisuutta, ja asuntojen hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia asuntoja. Tämä kysynnän ylitarjonta johtaa vuokrien korkeampaan hintaan. Tutustu Vuokra-asunnot Helsinki aiheeseen.

Suomen Urheiluliitto ja SEUL yhteustyöhön

Suomen Urheiluliitto (sul) ja Suomen elektroninen urheiluliitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Suomen ja Ruotsin välinen e-urheilun maaottelu tullaan jatkossa ottelemaan yleisurheilun Ruotsi-ottelun yhteydessä. Yleisurheilun ja e-urheilun Ruotsi-ottelut tullaan ottelemaan Olympiastadionilla 2024.

Vastaa