Miten Kirkon eläkerahasto näkee vastuullisuuden?

Käydessämme läpi suomalaisten toimijoiden vastuullisuus ajattelua, tulimme vastaan Kirkon eläkerahaston vastuullisuuslistaukseen.

Lähde: https://evl.fi/kirkonelakerahasto/vastuullinen-sijoittaminen/vastuullinen-yritys

Kirkon eläkerahasto (KER) haluaa sijoitustoimintansa kautta edistää vastuullista yritystoimintaa ja vastuullisesti toimivien yritysten menestymistä. Seuraavat toimintatavat kuvaavat KERin näkemystä vastuullisesta yritystoiminnasta:

  • Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisen yritystoiminnan minimivaatimus

KER suosittelee, että yritykset sitoutuvat YK:n Global Compact –aloitteeseen ja noudattavat OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. Vastuullisesti toimivat edelläkävijäyritykset ylittävät normien ja lakien vaatimukset ja luovat pohjaa tulevalle normiohjaukselle.

  • Positiivinen vaikutus

Vastuulliset yritykset huomioivat luonnonvarojen käytössä tulevien sukupolvien tarpeita ja oikeuksia, sekä minimoivat tietoisesti toimintansa haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijäyritykset valjastavat markkinavoimat luodakseen ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.

  • Sidosryhmälähtöinen ajattelutapa

Vastuullisesti toimivan yrityksen odotetaan ottavan toiminnassaan ja sen kehittämisessä huomioon sidosryhmien odotukset. Vastuullisen liiketoiminnan lähtökohtana on näkemys siitä, että yrityksellä on yhteiskunnassa muitakin tehtäviä ja velvoitteita kuin tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Sidosryhmälähtöisessä johtamisessa otetaan huomioon omistajien etujen lisäksi muiden yrityksen sidosryhmien näkökulma, minkä uskotaan olevan hyödyllistä pitkällä tähtäimellä myös osakkeenomistajille. Yritys on vastuussa toimintansa aiheuttamista myönteisistä, mutta myös kielteisistä vaikutuksista niissä yhteisöissä, joissa se toimii. Tämä tarkoittaa, että yritys vastaa myös yhteistyökumppaneidensa kuten alihankkijaverkoston toimenpiteistä.

  • Johdon sitoutuminen

Vastuullisessa liiketoiminnassa on kyse strategiasta, jossa vastuullisuus sisällytetään yrityksen johtamisjärjestelmään ja sitä kautta toimintaohjeisiin, toimenkuviin ja tarvittaessa tulosohjaukseen sekä palkitsemisjärjestelyihin. Hallituksen ja ylimmän johdon sitoutuminen on edellytyksenä sille, että vastuullisuus läpäisee koko organisaation. Koulutuksella ja sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että koko henkilöstö tietää ja tunnistaa vastuullisuuden vaatimukset yrityksessä ja omassa työssään.

  • Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on globaali muutosilmiö, joka tulevaisuudessa vääjäämättä vaikuttaa maailman yhteiskuntiin ja yrityksiin. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi yritysten tulee vähentää kasvihuonekaasujen tuottamista ilmakehään. Vastuullinen yritys valmistautuu ennakoivasti ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin ja mahdollisuuksiin ja liittää tämän työskentelyn osaksi strategiaansa.

  • Verovastuullisuus

Vastuullisesti toimiva yritys noudattaa verosuunnittelussaan lakia ja myös sen tavoitetta. KER pitää tärkeänä, että veronmaksu kuvastaa yrityksen taloudellista toimintaa ja veroja maksetaan eri toimintamaissa niissä tapahtuvan tosiasiallisen aktiviteetin mukaisesti.

  • Avoin viestintä

Yrityksen vastuullisuus on uskottavaa, jos yritys pystyy osoittamaan, että vastuullisuuden vaatimukset ovat johtaneet todellisiin strategisiin muutoksiin. Sanat täydentävät tekoja: avoimuus ja sidosryhmien tarpeet huomioiva viestintä rakentaa luottamusta. Yritys, joka osoittaa pitävänsä kiinni arvoistaan, korjaavansa toimintatapojaan tarpeen mukaan ja ennakoivansa huolellisesti yhteiskuntaan, ympäristöön ja poliittisiin oloihin liittyviä riskejä, osoittaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

  • Raportointi

Sijoittaja tarvitsee luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa yrityksistä sijoituspäätöksen tekemiseksi. KER suosittelee, että yritykset raportoivat ilmastonmuutostyöskentelystään Carbon Disclosure Projectille. Lisäksi yrityksiä kannustetaan raportoimaan toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti. Avoimeen viestintään kuuluu myös yrityksen veropolitiikasta ja verojalanjäljestä raportoiminen.

Vastaa