Vastuullisuuspisteytys

Olemme kehittäneet pisteytysjärjestelmän, jonka perusteella olemme pisteyttäneet kaikki tilastoidut yritykset. Jokainen yritys, joka tietokantaan tulee, tarkastetaan vuosittain ja se uuden pisteytyksen.

Vastuullisuus liittyy ajatus- ja toimintamallissamme kestävän kehityksen perusajatuksiin. Koska vastuullisuus ja siihen liittyvä toiminta lähtee yrityksestä itsestään, olemme tulleet siihen päätökseen, että myös sen peruspisteyttäminen eli kehittämämme vastuullisuusmittarin käyttö perustuu yrityksen omaan aktiivisuuteen, eikä sitä erikseen hinnoitella. Vastuullisuusmittarimme käyttö on siis maksutonta nyt ja tulevaisuudessa.

Pisteytys saattaa muuttua vuosien varrella sitä mukaan, kun vastuullisuuteen liittyvät asiatkin saattavat muuttua tai me muutamme painopisteitä.

Vastuullisuus liittyy ajatus- ja toimintamallissamme kestävän kehityksen perusajatuksiin:

 1. Ei köyhyyttä
 2. Ei nälkää
 3. Terveyttä ja hyvinvointia
 4. Hyvä koulutus
 5. Sukupuolten tasa-arvo
 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
 7. Edullista ja puhdasta energiaa
 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 9. Kestää teollisuutta innovaatioita ja infrastruktuureja
 10. Eriarvoisuuden vähentäminen
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 12. Vastuullista kuluttamista
 13. Ilmastotekoja
 14. Vedenalainen elämä
 15. Maanpäällinen elämä
 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Vuoden 2020 pisteytys max 160 pistettä

On hyvinkin todennäköistä, ettei listauksessa tule vastaan yhtäkään yritystä, joka on huomioinut kaikki kohdat, joten aika näyttää, millainen on suomalaisten yritysten keskimääräinen taso, niiden yritysten osalta, jotka haluavat oman vastuullisuutensa avoimesti muille kertoa.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen ja liiketoiminnallinen vastuu osio pitää sisällään niin yhteistyö ja kumppanuus osion, kuin myös ihmisarvoisen työn ajattelun sekä talouskasvun tavoittelun.

Samalla kun yrityksellä on tavoitteena talouskasvu, tulee sen huomioida myös vastuullinen kuluttaminen sekä kierrätys. Kiertotalous on tulevaisuutta ja siinä mukana oleminen tuo pisteitä.

Sosiaalinen vastuu

Henkilökunnan hyvinvointi ja terveys, sekä sukupuolten tasa-arvo liittyvät sosiaaliseen vastuseen kuiten myös mahdolliset teot eriarvoisuuden vähentämisessä. Myös mahdollinen työ kestävien yhteisöjen ja kaupunkien kehittämisessä on sosiaalisen vastuun piiriin kuuluva.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös kestävän kehityksen ”ei köyhyyttä” ajattelu sekä ”ei nälkää” ajattelu, jonka huomioiminen on mahdollista myös yritysten vastuullisessa toimintakulttuurissa.

Ympäristövastuu

Vastuullinen kuluttaminen ja ympäristön huomioiminen yrityksen toiminnassa kuuluvat tähän alueeseen. Puhdas vesi, sanitaatio ovat nykyaikaisen yhteiskunnan peruspilareita ja yrityksien tulee tehdä kaikkensa että näin on jatkossakin.

Yrityksen oma energiankäyttö, hiililneutraalisuus ja energiankäytön seuranta ja kehittäminen on myös yksi tarkastettava ja pisteytetty asia.

Bonuspisteet

Jos yritys on toimittanut ja antaa vapaasti luettavaksi vastuullisuusraportin, saa siitä +5 pistettä.

Raportin toteuttaminen

Koko raportti toteutetaan osittain puhelinhaastatteluin, osittain yrityksen julkisia tietoja analysoiden sekä yrityksen raportteja ja tiedotteita tarkastellen.

Pisteytyksen kysymyskohdat ovat:

Ihmisoikeudet ja työvoima
Onko yritys tasa-arvoinen? Kuinka paljon työvoimasta
on miehinä ja kuinka paljon naisia – miten on hallituksen
jäsenet?

Tarjoaako yritys töitä myös nuorille, vammaisille?

Pyrkiikö yritys vähentämään eriarvoisuutta maailmalla?

Edistääkö yritys omalla toiminnallaan terveellistä elämää ja hyvinvointia?

Kouluttaako yritys henkilökuntaa jan kenties tukee koulutusta muuallakin?

Onko yrityksellä ohjeet jätteiden käsittelyyn?
Toimiston jätteet, teollisuuden jätteet, autojen……

Kiertotalousajattelun huomioiminen yrityksen toiminnassa
Huomioiko yritys kierrättämisen ja kiertotalouden periaatteet omassa toiminnassaan?

Tukeeko yritys toiminnallaan vastuullisuutta luonnonvarojen käytössä?

Edistääkö yritys ympäristöyställisten teknologioiden
kehittämistä ja käyttöönottoa?

Tuottaako yrityksen toiminta talouskasvua vahingoittamatta
ympäristöä?

Huomioiko yritys materiaaleisssa ja hankinnoissa ympäristöä?

Onko yrityksellä suunnitelma ilmastonmuutoksen torjuntaan
liittyen kasvihuonepäästöihin, hiilineutraaliuteen

Onko yritys minimoinut toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset?

Onko yritys tehnyt mitään liittyeen ajatukseen turvallinen ja edullinen vesi on kaikkien oikeus?

Käyttääkö tai edistääkö yritys edullisten, luotettavien,
kestävien ja uudenaikaisten energiamuotojen käyttöä?

Onko yritys toiminut meren ja niiden tarjoamien luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän käytön edistämiseksi?

Auttaako yritys kehittämään turvallisia ja kestäviä kaupunkeja
ja yhteisöjä esimerkiksi tukemalla henkilöstön asumista?

Toimiiiko yritys kannattavasti?

Onko yrityksellä oma riskienhallinta systeeminsä?

Onko yritys parantanut resurssitehokkuuttaan?

Edistääkö yritys innovaatiotoimintaa?

Onko yritys ottanut huomioon vastuullisen kuluttamisen, kulutus- ja
tuotantotapojen kehittämisessä?

Arvioinko yritys omaa toimintaansa säännöllisesti ja sitä kautta
pyrkii parantamaan toimintaansa?

Onko yrityksellä oma vastuullisuusraportti?

Pitävätkö yrityksen julkiset vastuullisuus sanat paikkaansa vrt
yrityksen toiminta?

Henkilökunnan satunnainen kysely: tietääkö henkilökunta (3) yrityksen
vastuullisuusajatuksista mitään?


Hankkeen tulevaisuus

Vastuullisuus liittyy ajatus- ja toimintamallissamme kestävän kehityksen perusajatuksiin. Koska vastuullisuus ja siihen liittyvä toiminta lähtee yrityksestä itsestään, olemme tulleet siihen päätökseen, että myös sen peruspisteyttäminen eli kehittämämme vastuullisuusmittarin käyttö perustuu yrityksen omaan aktiivisuuteen, eikä sitä erikseen hinnoitella. Vastuullisuusmittarimme käyttö on siis maksutonta nyt ja tulevaisuudessa.

Koska hanke muuttui maksuttomaksi, mutta kehitämme mittaria edelleen, voitte tukea hanketta sopivaksi katsomallanne summalla.