Sivistysvaliokunnan demarit: Mentorointi osaksi opettajan työuraa

SDP:n sivistysvaliokunnan kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Jukka Gustafsson, Anneli Kiljunen ja Marko Asell haluavat saada mentoroinnin osaksi opettajan työuraa. He ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen aiheesta.

– Suomalainen opettajankoulutus on korkeatasoista. Opettajankoulutuksen harjoittelujaksoja on kuitenkin vähennetty, jolloin aikaa ei välttämättä jää muuhun kuin pedagogiikan ja oppilaan tuntemuksen kasvattamiseen. Opettajan työuran alussa muodostuu se osaamisperusta, jossa opinnoissa omaksuttu teoria ja arjen käytännöt kohtaavat. Vastavalmistuneelle opettajalle työelämään siirtyminen on hyvin usein kuormittava ja yllättäväkin kokemus, valiokunnan jäsenet huomauttavat.

Tutkimusten mukaan opettajat kokevat alkuvaiheen aikana työnkuvansa usein hyvin raskaaksi, mikä lisää stressin ja väsymyksen määrää ja hankaloittaa työssä suoriutumista. Peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen välissä on kuilu uransa alussa olevien opettajien saattamisessa ammattiinsa.

– Lähtökohtana tulisi olla, että peruskoulutus ja sen jälkeinen ammatillinen kasvaminen opettajan työssä muodostavat saumattoman jatkumon. Ensimmäiset viisi vuotta uralla ratkaisevat sen, jääkö korkeasti koulutettu opettaja opettajan ammattiin. Vastavalmistuneiden perehdyttäminen ja mentorointi tukevat opettajan ammattiin sukeltamista ja edistävät jaksamista sekä työssä pysymistä, kansanedustajat toteavat.

Työterveyslaitoksen laajan kunta-alan työntekijöiden työhyvinvointia selvittävän Kunta10 -kyselyn tulokset opettajien työssäjaksamisesta ovat huolestuttavia. Vuonna 2014 reilu kolmannes luokanopettajista koki työmääränsä lisääntyneen yli sietokyvyn. Vuosina 2016 ja 2018 näin koki jo yli puolet kyselyyn vastanneista luokanopettajista. Samalla aikavälillä niiden opettajien, jotka kokivat työssä tapahtuneet muutokset negatiivisina, osuus kasvoi reilusta kolmanneksesta lähes puoleen.

– Mentorointi kehittää vastavalmistuneen osaamista ja auttaa ymmärtämään, mitä työelämässä pitää osata. Samalla tunnistetaan vahvemmin vastavalmistuneen osaaminen työyhteisössä ammatillisena rikkautena. Mentorointi motivoi vastavalmistunutta jatkamaan ammatillista kehittymistään. Se on suunniteltua ja pitkäkestoista, millä edistetään vastavalmistuneen opettajan oppimista ja kehitystä yksilöllisesti ja ryhmätyöskentelyllä, kansanedustajat kertovat.

Lähde: STT Info


Seuraatko politiikkaa – Mitä se on?

Politiikka suomi on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtion, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai toimintaa, jolla hoidetaan niitä. Politiikaksi kutsutaan usein poliittisten puolueiden toimintaa.

Politiikan alaan sisällytetään oikeusvaltiossa lähinnä lainsäädännön muuttamiseen ja julkisen hallinnon ohjaamiseen tähtäävä toiminta. Poliittisen vastakohtana on perinteisesti nähty yksityinen, eli toiminta jonka ei katsota liittyvän muihin yksilöihin.

Vastaa